-->

CONTOH SURAT PERJANJIAN KREDIT

SURATPERJANJIAN KREDITYangbertanda tangan dibawah ini masing-masing :
Nama                       :  WAYAN KAWITRA YASA 
Tempat/Tgl.lahir        :  Bali, 1975
JenisKelamin              :  Laki-Laki
Pendidikan                :  SMP
Agama                       :  Hindu
Alamat                      :  Desa Toluwonua Kecamatan Mowila
Disebutsebagai Pihak Pertama (Pemilik Barang) yg akan dikreditkan kepada :
Nama                       : 
Tempat/Tgl.lahir        :
JenisKelamin              :
StatusPerkawinan       : 
Agama                       : 
Alamat                      : 
Selanjutnyadisebut sebagai Pihak Kedua, Pihak yg merogoh barang/kredit kepada PihakPertama dengan ketentuan bila terlambat pembayaran kredit dalam jangka waktusatu bulan atau lebih berdasarkan itu, maka barang yang dikredit akan diambil olehPihak Pertama serta apabila ada keterlambatan maka pada waktu 1 hari terdapat biayadenda Rp. 1.000,-. Adapun barang yg diangsur dan jaminan menjadi berikut :
€NamaBarang            : ............................................
€JangkatWaktu           :  ...........................................
€Jaminan                    :  ...........................................
Demikian surat perjanjian inidibuat dan disetujui beserta tanpa terdapat paksaan dan tekanan berdasarkan pihak manapunjuga dan buat dijadikan pegangan dikemudian hari.

                                                           Toluwonua,…………………………..20
                     PIHAK PERTAMA                            PIHAK KEDUA

materai
 
                      Pemilik Barang                                Pemohon


                WAYAN KAWITRAYASA                 ……………………………..
Saksi-Saksi:

1.……………………………….            ……………………………..
2.………………………………..                                         ……………………………..
3.………………………………….          ……………………………..


Tentang-soal.